قانون بلژیک، هر گونه تبعیض بر پایه وضعیت سلامترا ممنوع اعلام کرده است. یعنی با یک فرد مبتلا به HIV باید مانند هر فرد دیگری برخورد کرد.

شخص مبتلا به HIV-مثبت خود تصمیم گیرنده است که دیگران را در جریان وضعیت ابتلایش قرار دهد.

ابتلا به HIV از طریق تماس های معمول، مثل : استفاده مشترک از یک لیوان یا بشقاب یا لمس کردن یا بوسیدن همدیگر ممکن نیست.

HIV و کار

فرد HIV مثبت مجبور نیست که این ابتلا را در مصاحبه های کاری بر ملا کند. کارفرما حق ندارد درباره سلامت افراد از آن ها سئوال کند. در صورت مطرح شدن اینگونه سؤالات، می توانید بگویید که این اطلاعات محرمانه است و شما مایلید در این باره با پزشک شرکت صحبت کنید. پزشکِ شرکت ممکن است از شما سؤالاتی درباره توانایی فیزیکی برای انجام آن کار بپرسد. او باید به حریم خصوصی شما احترام بگذارد.

دروغ گفتن در مصاحبه های کاری درباره وضعیت ابتلایتان به HIV از لحاظ قانونی ممنوع است. کارفرما بعدها اگر متوجه این قضیه شود، می تواند از آن به عنوان دلیلی برای برکناری شما استفاده کند.

کارفرما فقط در صورت موافقت شما می تواند از شما بخواهد که تستHIV بدهید.

با دست دادن با فرد HIV مثبت ، این ویروس به شما منتقل نمی شود.

اگر حادثه ای برای شخص HIV-مثبت اتفاق بیافتد، کمکهای اولیه معمول کافیست که از ابتلای دیگران به ویروس جلوگیری شود. بنابراین کارفرما نمی تواند از پذیرفتن فرد مبتلا به HIV طفره رفته یا او را اخراج کند فقط به این دلیل که او ممکن است ریسکی برای سلامتِ سایر همکاران یا مشتریان باشد.

فرد HIV مثبت مجبور نیست وضعیت سلامتش را برای همکاران یا رئیسش توضیح دهد. اگر رئیس تان را در جریان بگذارید، مصرف داروها و دکتر رفتن در ساعات کاری برایتان آسان تر خواهد بود.

اگر سئوالاتی در این باره دارید یا می خواهید تبعیضی را گزارش دهید، با سازمان های متخصص در این حوزه تماس بگیرید.

HIV و سفر

فقط تعداد اندکی از کشورهای جهان برای بازدیدهای کمتر از 3 ماه، آزمایش HIV را ضروری کرده اند و از ورود افراد مبتلا به HIV جلوگیری می کنند. بیشتر کشورها برای اقامت های طولانی تر محدودیت هایی دارند. در اتحادیه اروپا، در حال حاضر برای افراد مبتلا به HIV هیچ محدودیت مسافرتی وجود ندارد. اطلاعات بیشتر را می توانید در www.hivtravel.org پیدا کنید.

شما می توانید یک کپی ازنسخه داروهایتان را همراه داشته باشید، تا در صورتی که در مرز درباره داروهای داخل ساکتان از شما سئوال شد، آن را نشان دهید.

دسترسی به مراقبت های بهداشتی

بلژیکی ها یا افرادی که دارای وضعیت اقامت قانونی هستند، می توانند از طریق سیستم بیمه سلامت عمومی، هزینه داروهایشان را دریافت کنند.

افرادی که اقامت قانونی ندارند، می توانند از طریق روند مراقبت های پزشکی اضطراری به درمان و داروها دسترسی پیدا کنند.

پزشکها و سایر کارمندان کادر پزشکی از نظر حرفه ای متعهد به حفظ محرمانه اطلاعات (حریم خصوصی) هستند.

De Belgische wet verbiedt elke vorm van discriminatie op basis van iemands gezondheid. Een persoon met hiv moet daarom net als elke andere persoon worden behandeld.

De hiv-positieve persoon beslist zelf of hij/zij aan anderen vertelt over zijn status.

Het is niet mogelijk om besmet te raken met hiv door sociaal contact, bijvoorbeeld door van hetzelfde glas te drinken of van hetzelfde bord te eten als iemand die hiv heeft, of door elkaar aan te raken of te kussen.

Hiv en werk

Een persoon die hiv-positief is, hoeft dit niet te zeggen tijdens een sollicitatiegesprek. De werkgever heeft geen recht om iemand vragen te stellen over zijn/haar gezondheid. Als hij toch vragen stelt, kunt u antwoorden dat dit vertrouwelijke informatie is en dat u wel met de bedrijfsdokter wilt praten. De bedrijfsdokter kan u alleen vragen stellen over uw fysieke geschiktheid om de functie uit te oefenen. Hij/zij moet ook uw privacy respecteren.

Liegen over uw hiv-status tijdens een sollicitatiegesprek is verboden en kan door de werkgever worden gebruikt als reden om u te ontslaan als hij/zij hier later achter komt.

Een werkgever kan u alleen een hiv-test laten doen als u hiermee akkoord gaat.

U kunt niet besmet raken met hiv door een hiv-positief persoon de hand te schudden.

Bij een arbeidsongeval met een hiv-positief persoon, volstaan de algemene EHBO-procedures om te voorkomen dat iemand anders besmet raakt met het hiv-virus. Een werkgever kan iemand met hiv niet ontslaan of een job weigeren omdat dit een risico voor de gezondheid zou kunnen zijn voor collega's of klanten.

Een persoon die hiv-positief is, moet dit niet vertellen aan zijn/haar collega's of baas. Als u het wel vertelt, kan het voor u gemakkelijker zijn om tijdens de werkuren medicijnen te nemen of naar een dokter te gaan. 

Heeft u hierover vragen of wilt u discriminatie melden, neem dan contact op met een gespecialiseerde organisatie.

Hiv en reizen

Voor reizen van minder dan 3 maanden zijn er maar enkele landen die een hiv-test vragen of hiv-positieve personen de toegang weigeren. Voor langere verblijven passen meer landen beperkingen toe. In de Europese Unie gelden er momenteel geen reisbeperkingen voor hiv-positieve personen. Meer informatie hierover vindt u op www.hivtravel.org.

U kunt een kopie van het voorschrift voor uw medicijnen meenemen voor het geval er aan de grens vragen gesteld worden over de medicijnen in uw bagage.

Toegang tot gezondheidszorg

Belgen of personen met een wettelijke verblijfsstatus kunnen een vergoeding krijgen voor hun medische kosten via de sociale zekerheid.

Personen zonder verblijfsvergunning kunnen zorgverlening en medicijnen krijgen via de procedure voor dringende medische hulp.

Dokters en ander medisch personeel zijn gebonden aan het beroepsgeheim (privacy).

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی