Белгийското законодателство забранява всякаква дискриминация, основана на здравния статут. Това означава, че лице с ХИВ трябва да се третира като всеки друг човек.

ХИВ-позитивното лице решава дали той/тя да сподели с другите за своя статут.

Не е възможно да се заразите с ХИВ при случаен контакт, например: чрез общо ползване на чаша или хранене от една и съща чиния с някого, който има ХИВ, или чрез докосване или целуване.

ХИВ и работа

ХИВ-позитивният човек не е длъжен да споменава това по време на интервю за работа. Работодателят няма право да задава въпроси за неговото/нейното здраве. Ако бъдат зададени такива въпроси, вие може да кажете, че това е поверителна информация и че желаете да говорите с лекаря на фирмата. Лекарят на фирмата може да ви задава въпроси само във връзка с физическата ви способност да вършите работата. Освен това, той/тя трябва да уважава вашата поверителност.

Забранено е да лъжете за своя ХИВ статут по време на интервю за работа. Работодателят може да използва това като основание да ви уволни, ако той/тя открие това по-късно.

Работодателят може само да поиска да преминете ХИВ тест, ако сте съгласни.

Не можете да се заразите с ХИВ, като се ръкувате с ХИВ-позитивен човек.

В случай на злополука с човек, който е ХИВ-позитивен, е достатъчно да се приложат общите процедури за оказване на първа помощ, за да се предотврати заразяването на някой друг с ХИВ вирус. Следователно работодателят не може да уволни или откаже на някого с ХИВ работа, като заяви, че това може да породи риск за здравето на колегите или клиентите.

ХИВ-позитивният човек не е длъжен да информира своите колеги или своя шеф за това. Ако кажете на шефа си, за вас ще бъде по-лесно да приемате лекарства в работно време или да ходите на лекар.

Ако имате някакви въпроси или искате да съобщите за дискриминация, се обърнете към специализирана организация.

ХИВ и пътуване

За посещения, по-кратки от 3 месеца, има много малко страни в света, които изискват ХИВ тест или отказват влизане на ХИВ-позитивни хора. При по-дълъг престой се налагат ограничения в по-голям брой държави. В Европейския съюз понастоящем няма ограничения за пътуване на ХИВ-позитивни лица. Можете да намерите повече информация на www.hivtravel.org.

Можете да вземете копие от рецептата на вашите лекарства с вас, в случай че бъдете попитани на границата за лекарствата във вашия багаж.

Достъп до здравеопазване

На белгийците или лицата със статут на законно пребиваване могат да им бъдат възстановени разходите за медицинско обслужване чрез обществената система за здравно осигуряване.

Лица без статут на законно пребиваване могат да получат достъп до медицинско обслужване и лекарства посредством процедурата на спешна медицинска помощ.

Лекарите и другият медицински персонал са обвързани със задължение за професионална конфиденциалност (поверителност).

De Belgische wet verbiedt elke vorm van discriminatie op basis van iemands gezondheid. Een persoon met hiv moet daarom net als elke andere persoon worden behandeld.

De hiv-positieve persoon beslist zelf of hij/zij aan anderen vertelt over zijn status.

Het is niet mogelijk om besmet te raken met hiv door sociaal contact, bijvoorbeeld door van hetzelfde glas te drinken of van hetzelfde bord te eten als iemand die hiv heeft, of door elkaar aan te raken of te kussen.

Hiv en werk

Een persoon die hiv-positief is, hoeft dit niet te zeggen tijdens een sollicitatiegesprek. De werkgever heeft geen recht om iemand vragen te stellen over zijn/haar gezondheid. Als hij toch vragen stelt, kunt u antwoorden dat dit vertrouwelijke informatie is en dat u wel met de bedrijfsdokter wilt praten. De bedrijfsdokter kan u alleen vragen stellen over uw fysieke geschiktheid om de functie uit te oefenen. Hij/zij moet ook uw privacy respecteren.

Liegen over uw hiv-status tijdens een sollicitatiegesprek is verboden en kan door de werkgever worden gebruikt als reden om u te ontslaan als hij/zij hier later achter komt.

Een werkgever kan u alleen een hiv-test laten doen als u hiermee akkoord gaat.

U kunt niet besmet raken met hiv door een hiv-positief persoon de hand te schudden.

Bij een arbeidsongeval met een hiv-positief persoon, volstaan de algemene EHBO-procedures om te voorkomen dat iemand anders besmet raakt met het hiv-virus. Een werkgever kan iemand met hiv niet ontslaan of een job weigeren omdat dit een risico voor de gezondheid zou kunnen zijn voor collega's of klanten.

Een persoon die hiv-positief is, moet dit niet vertellen aan zijn/haar collega's of baas. Als u het wel vertelt, kan het voor u gemakkelijker zijn om tijdens de werkuren medicijnen te nemen of naar een dokter te gaan. 

Heeft u hierover vragen of wilt u discriminatie melden, neem dan contact op met een gespecialiseerde organisatie.

Hiv en reizen

Voor reizen van minder dan 3 maanden zijn er maar enkele landen die een hiv-test vragen of hiv-positieve personen de toegang weigeren. Voor langere verblijven passen meer landen beperkingen toe. In de Europese Unie gelden er momenteel geen reisbeperkingen voor hiv-positieve personen. Meer informatie hierover vindt u op www.hivtravel.org.

U kunt een kopie van het voorschrift voor uw medicijnen meenemen voor het geval er aan de grens vragen gesteld worden over de medicijnen in uw bagage.

Toegang tot gezondheidszorg

Belgen of personen met een wettelijke verblijfsstatus kunnen een vergoeding krijgen voor hun medische kosten via de sociale zekerheid.

Personen zonder verblijfsvergunning kunnen zorgverlening en medicijnen krijgen via de procedure voor dringende medische hulp.

Dokters en ander medisch personeel zijn gebonden aan het beroepsgeheim (privacy).

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ