Ligji belg ndalon çdo diskriminim bazuar në statusin e shëndetit. Kjo do të thotë se një person me HIV duhet të trajtohet si çdo person tjetër.

Personi HIV-pozitiv vendos nëse ai/ajo do t'u tregojë personave të tjerë rreth statusit të tij ose të saj.

Nuk është e mundur të merrni HIV nëpërmjet kontaktit të rastësishëm, për shembull: duke ndarë një gotë ose duke ngrënë në të njëjtën pjatë me dikë i cili ka HIV ose duke prekur ose duke puthur njëri-tjetrin.

HIV dhe puna

Një person HIV-pozitiv nuk ka pse ta përmendë këtë gjatë një interviste pune. Punëdhënësi nuk ka të drejtë të bëjë pyetje në lidhje me shëndetin e tij/saj. Nëse bëhen pyetje, mund të thoni se ky është informacion i fshehtë dhe se jeni të gatshëm të bisedoni me mjekun e kompanisë. Mjeku i kompanisë mund t'ju bëjë pyetje vetëm lidhur me aftësinë tuaj fizike për të bërë punën. Ai/ajo gjithashtu duhet të respektojë privatësinë tuaj.

Ndalohet të gënjeni për statusin tuaj të HIV gjatë një interviste pune. Punëdhënësi mund ta përdorë këtë si një arsye për t'ju pushuar nga puna nëse e zbulon këtë më vonë.

Një punëdhënës mund të kërkojë vetëm të ketë një test për HIV nëse ju bini dakord.

Nuk mund të merrni HIV duke shtrënguar dorën e një personi që është HIV-pozitiv.

Në rast të një aksidenti ku përfshihet një person që është HIV-pozitiv, procedurat e përgjithshme të ndihmës së parë janë të mjaftueshme për të parandaluar infektimin e dikujt tjetër me virusin HIV. Një punëdhënës, për rrjedhojë nuk mund të pushojë ose refuzojë dikujt me HIV një punë duke thënë kjo mund të shkaktojë një rrezik shëndeti për kolegët ose klientët.

Një person HIV-pozitiv nuk ka pse të informojë kolegët ose shefin e tij/e saj për të. Nëse i tregoni shefit tuaj, mund ta keni më të lehtë që të merrni ilaçet gjatë orëve të punës ose që të shkoni te mjeku.

Nëse keni ndonjë pyetje për këtë ose dëshironi të raportoni diskriminim, kontaktoni një organizatë të specializuar.

HIV dhe udhëtimi

Për vizitat më pak se 3 muaj, ka vetëm disa vende në botë që kërkojnë një test për HIV ose mohojnë hyrjen për njerëzit HIV-pozitiv. Më shumë vende janë kufizuese për qëndrime më të gjata. Në Bashkimin Evropian, aktualisht nuk ka kufizime udhëtimi për njerëzit HIV-pozitiv. Ju mund të gjeni më shumë informacion në www.hivtravel.org.

Ju mund të merrni me vete një kopje të recetës për ilaçet tuaja, në rast se në kufi ju bëhen pyetje lidhur me ilaçet në bagazhin tuaj.

Qasja në kujdesin shëndetësor

Belgët ose personat me statusin ligjor të qëndrimit mund të marrin rimbursim të shpenzimeve mjekësore përmes sistemit të sigurimit shëndetësor publik.

Personat pa status qëndrimi të ligjshëm mund të përfitojnë kujdes dhe ilaçe nëpërmjet procedurës për kujdesin mjekësor urgjent.

Mjekët dhe stafi tjetër mjekësor kufizohen nga fshehtësia profesionale (privatësia).

De Belgische wet verbiedt elke vorm van discriminatie op basis van iemands gezondheid. Een persoon met hiv moet daarom net als elke andere persoon worden behandeld.

De hiv-positieve persoon beslist zelf of hij/zij aan anderen vertelt over zijn status.

Het is niet mogelijk om besmet te raken met hiv door sociaal contact, bijvoorbeeld door van hetzelfde glas te drinken of van hetzelfde bord te eten als iemand die hiv heeft, of door elkaar aan te raken of te kussen.

Hiv en werk

Een persoon die hiv-positief is, hoeft dit niet te zeggen tijdens een sollicitatiegesprek. De werkgever heeft geen recht om iemand vragen te stellen over zijn/haar gezondheid. Als hij toch vragen stelt, kunt u antwoorden dat dit vertrouwelijke informatie is en dat u wel met de bedrijfsdokter wilt praten. De bedrijfsdokter kan u alleen vragen stellen over uw fysieke geschiktheid om de functie uit te oefenen. Hij/zij moet ook uw privacy respecteren.

Liegen over uw hiv-status tijdens een sollicitatiegesprek is verboden en kan door de werkgever worden gebruikt als reden om u te ontslaan als hij/zij hier later achter komt.

Een werkgever kan u alleen een hiv-test laten doen als u hiermee akkoord gaat.

U kunt niet besmet raken met hiv door een hiv-positief persoon de hand te schudden.

Bij een arbeidsongeval met een hiv-positief persoon, volstaan de algemene EHBO-procedures om te voorkomen dat iemand anders besmet raakt met het hiv-virus. Een werkgever kan iemand met hiv niet ontslaan of een job weigeren omdat dit een risico voor de gezondheid zou kunnen zijn voor collega's of klanten.

Een persoon die hiv-positief is, moet dit niet vertellen aan zijn/haar collega's of baas. Als u het wel vertelt, kan het voor u gemakkelijker zijn om tijdens de werkuren medicijnen te nemen of naar een dokter te gaan. 

Heeft u hierover vragen of wilt u discriminatie melden, neem dan contact op met een gespecialiseerde organisatie.

Hiv en reizen

Voor reizen van minder dan 3 maanden zijn er maar enkele landen die een hiv-test vragen of hiv-positieve personen de toegang weigeren. Voor langere verblijven passen meer landen beperkingen toe. In de Europese Unie gelden er momenteel geen reisbeperkingen voor hiv-positieve personen. Meer informatie hierover vindt u op www.hivtravel.org.

U kunt een kopie van het voorschrift voor uw medicijnen meenemen voor het geval er aan de grens vragen gesteld worden over de medicijnen in uw bagage.

Toegang tot gezondheidszorg

Belgen of personen met een wettelijke verblijfsstatus kunnen een vergoeding krijgen voor hun medische kosten via de sociale zekerheid.

Personen zonder verblijfsvergunning kunnen zorgverlening en medicijnen krijgen via de procedure voor dringende medische hulp.

Dokters en ander medisch personeel zijn gebonden aan het beroepsgeheim (privacy).

Fjalori dhe përkthimet

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma